ચાલતી પટ્ટી

"જીવનમાં કેટલું મળવાનું અધુરું રહી ગયું તેના કરતાં જે મળ્યું છે તેનો આનંદ માણવો તે વધારે અગત્યનું છે.."
 

Dec 2, 2015

Anand: Transportation antargat thayel kharch and bachat and s.m.c levale niyamitata ni mahiti aapava babate