ચાલતી પટ્ટી

"જીવનમાં કેટલું મળવાનું અધુરું રહી ગયું તેના કરતાં જે મળ્યું છે તેનો આનંદ માણવો તે વધારે અગત્યનું છે.."
 

Government yojanao
  1. આરોગ્ય, આવાસ નિર્માણ અને અન્ય
  1. આર્થિક ઉત્કર્ષ
  1. બાળકલ્યાણ
  1. વિકલાંગ કલ્યાણ યોજના
  1. વૃધ્ધ કલ્યાણ
  1. શૈક્ષણિક