ચાલતી પટ્ટી

"જીવનમાં કેટલું મળવાનું અધુરું રહી ગયું તેના કરતાં જે મળ્યું છે તેનો આનંદ માણવો તે વધારે અગત્યનું છે.."
 

About me

Gopalbhai pratapbhai dabhi
At-  Rampurachhota
post  - jadiya
Ta-  Dhanera
Dist.- Banaskantha
pin-   385310
mobile- 9427005163
Email-   dagopal444@gmail.com