ચાલતી પટ્ટી

"જીવનમાં કેટલું મળવાનું અધુરું રહી ગયું તેના કરતાં જે મળ્યું છે તેનો આનંદ માણવો તે વધારે અગત્યનું છે.."
 

Oct 8, 2014

Good news for lower primary waiting.

S.t.d 1 to 5 ni Bharati na waiting round ni jaherat avati kale avi jase.